Musí být předchozí písemná smlouva uzavřena minimálně 2 dny předem?

Nikoliv. Zákon v § 21 odst. 4 nestanovuje žádnou konkrétní dobu mezi okamžikem uzavření písemné smlouvy a zahájením přepravy. Písemná smlouva nesmí být uzavřena přímo ve vozidle, anebo bezprostředně před zahájením přepravy, tzn. že mezi okamžikem uzavření smlouvy a zahájením jízdy nebude nic jiného (v praxi míří toto zákonné omezení zejména na uzavírání smluv před jízdou přímo ve vozidle, anebo např. vedle vozidla, na chodníku apod.).


Můžu jako řidič smluvní taxislužby (tj. při jízdě na předchozí písemnou smlouvu) přijmout platbu za přepravu od cestujícího?

Ano. Na rozdíl od dřívější právní úpravy, kdy řidič příležitostné osobní silniční dopravy nesměl přijmout od cestujícího platbu za přepravu, není od 1. 5. 2013 způsob platby zákonem o silniční dopravě nijak upraven, a tedy ani nijak omezen.


Můžu vozidlem taxislužby, které je vybaveno taxametrem, poskytovat přepravy také na základě předchozích písemných smluv?

Ano. Je-li vozidlo taxislužby vybaveno taxametrem, lze s ním provozovat jak „klasickou“ taxislužbu, tak i „smluvní“ (na rozdíl od vozidla taxislužby bez taxametru, se kterým lze provozovat pouze „smluvní“ taxislužbu, nikoliv „klasickou“). V případě, že je realizována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy (včetně činností s tím souvisejících, např. přistavení vozidla), nesmí být toto vozidlo označeno jako vozidlo taxislužby (tzn. musí působit jako v soukromém provozu). Řidič však taxametr musí stále řádně obsluhovat a pořídit z něj záznam o přepravě a v případě, že o to cestující požádá, vydat mu doklad o zaplacení jízdného z tiskárny taxametru. Lze připomenout, že pokud hodlá dopravce účtovat smluvní paušální ceny, měl by vozidlo taxislužby vybavit takovým taxametrem, který mu tuto cenovou politiku umožní následně realizovat (nejnovější taxametry umožňují i prosté „markování“ výsledné ceny řidičem při zahájení přepravy).


Musím ve vozidle taxislužby vozit měsíční uzávěrky taxametru za poslední 3 měsíce a kopie stvrzenek z právě probíhajícího dne?

Od 1. 5. 2013 musí být ve vozidle taxislužby vybaveném taxametrem záznamy o přepravách (stvrzenky z tiskárny taxametru) z právě probíhajícího dne nebo z poslední přepravy, pokud v právě probíhající den nebyla zatím žádná přeprava poskytnuta, případně všechny smlouvy, na jejichž základě je v právě probíhajícím dni prováděna přeprava. Měsíční uzávěrky taxametru za poslední 3 měsíce již ve vozidle taxislužby být nemusí.


Musím z vozidla taxislužby odstranit přerušované černobílé pruhy?

V době provozování taxislužby nemáte povinnost vozidlo černobílými pruhy označit, ale není to zakázáno. Proto při provozování taxislužby můžete i nadále své vozidlo taxislužby označovat přerušovanými černobílými pruhy - není přitom stanoveno jejich provedení, jedná se o Vaše dobrovolné a volitelné označení vozidla taxislužby. Ovšem v době, kdy vozidlo taxislužby využijete k jinému účelu (soukromý provoz, jiný druh dopravy) nebo s vozidlem taxislužby budete zajišťovat přepravu na základě předchozí písemné smlouvy, musíte toto označení z vozidla odstranit, aby vozidlo nevyvolávalo dojem, že se jedná o vozidlo taxislužby.


Musím z vozidla taxislužby odstraňovat reklamu dispečinku, když jedu soukromě?

V případě, že reklama na dispečink (ale i reklama na jiné služby či jiný výrobek) obsahuje slovo TAXI, tak musíte reklamu odstranit určitě, a to nejenom při soukromém provozu, ale i při provozování jiného druhu dopravy (např. linkové) nebo při poskytování taxislužby na základě předchozí písemné smlouvy. Pro tyto případy zákon stanoví, že vozidlo nesmí být označeno mj. nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s vozidly taxislužby. Pokud se v reklamě slovo TAXI nevyskytuje, je třeba zvážit, zda by takové označení nemohlo v kolemjdoucích vzbudit dojem, že se jedná vozidlo taxislužby. Např. reklama dispečinku "ABC", který nabízí zprostředkování taxislužby na území Prahy, by na území Prahy mohla působit zaměnitelně s vozidlem taxislužby, a proto i tato reklama by měla být z vozidla odstraněna např. při soukromé jízdě po Praze. Záleží vždy na konkrétní situaci, zda s ohledem na místní zvyklosti a na další okolnosti (např. nachází-li se takto označené vozidlo v těsné blízkosti taxistanoviště), lze důvodně přepokládat, že u kolemjdoucích může vozidlo vyvolat dojem, že se jedná o vozidlo taxislužby.


Musí vést řidič taxislužby záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku?

Od 1. 5.2013 je tato povinnost bez náhrady zrušena.


Jaký je správní poplatek za vydání duplikátu průkazu řidiče taxislužby?

Zákon neumožňuje vydat duplikát ztraceného, zničeného nebo odcizeného průkazu řidiče taxislužby. Takový průkaz pozbývá platnosti a řidič taxislužby musí požádat o vydání nového průkazu řidiče taxislužby, zpoplatněného správním poplatkem 500 Kč (viz položka 34, bod 13. přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).


Musí mít řidič před vydáním průkazu řidiče taxislužby složené zkoušky z místopisu?

Nemusí. Složení zkoušky řidiče taxislužby z místopisu (stanovují jednotlivé obce obecní vyhláškou) není podmínkou pro vydání průkazu řidiče taxislužby.


Musí být ve vozidle vystaven originál průkazu řidiče taxislužby, nebo stačí vystavení jen jeho kopie?

Ve vozidle musí být vystaven originál průkazu řidiče taxislužby. Nepostačí vystavit jeho kopii, neboť to zákon o silniční dopravě neumožňuje.


Musí mít každý řidič taxislužby (tedy i řidič drink servisu a „smluvní“ taxislužby) složené zkoušky z místopisu, právních předpisů a obsluhy taxametru?

Zkoušky řidiče taxislužby ze znalostí místopisu obce, právních předpisů a obsluhy taxametru může stanovit obec v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou obce jako podmínku pro zahájení či nabízení přepravy taxislužbou na území obce. Jako každá regulace, i tato musí mít své opodstatnění a odůvodnění. Jestliže tedy obec stanovila, že např. zkoušky z obsluhy taxametru musí skládat i řidič taxislužby, který řídí vozidlo bez taxametru, měla by toto své rozhodnutí řádně zdůvodnit, proč k této regulaci přistoupila. Protože se jedná o oblast samostatné působnosti obcí, je nutné se s otázkami a podněty týkajícími se zkoušek řidičů taxislužby z místopisu, právních předpisů a obsluhy taxametru obrátit na příslušnou obec, která tuto možnost regulace využila.

Připomínáme, že zkoušky řidiče taxislužby nesouvisí s vydáváním průkazu řidiče taxislužby.


Musí být maximální ceny v taxislužbě dodržovány u všech typů taxislužby („klasická“, „smluvní“, limuzíny, drink servisy apod.)?

Problematiku maximálních cen řeší cenové předpisy, které stanovují, že obec sice může stanovit maximální ceny v taxislužbě, ale za splnění určitých podmínek. Pokud obec přistoupila k regulaci cen v taxislužbě v „plném“ rozsahu, měla by také prokázat, že byly naplněny podmínky pro takovou regulaci v celém segmentu taxislužby (tzn. u všech typů taxislužby, tj. „klasické“, „smluvní“, drink servisů, limuzín apod.).S otázkami a podněty týkajícími se regulace cen v taxislužbě na území obce je nutné se obrátit na příslušnou obec, která cenu reguluje, neboť se jedná o pravomoc obcí (to se týká i otázek ohledně způsobu účtování cen a způsobu stanovení maximálních cen – např. účtování paušálními sazbami versus stanovení maximální ceny za ujetý kilometr).


Provozuji drink servis a zákazníky odvážím jejich vozidlem. Musím zajistit, aby toto vozidlo bylo vybaveno taxametrem? A co řidič, který toto vozidlo řídí?

Vozidlo, které pro účely své přepravy poskytne cestující, je vozidlem cestujícího a zákon o silniční dopravě na toto vozidlo neklade žádné požadavky týkající se jeho označení, vybavení či evidence. Řidič, který toto vozidlo cestujícího řídí, je ovšem řidičem taxislužby a musí splňovat požadavky na řidiče taxislužby (musí mít oprávnění/průkaz řidiče taxislužby a pokud obce stanovila povinnost mít složené zkoušky řidiče taxislužby i pro řidiče drink servisů, musí mít řidič složené i tyto zkoušky stanovené obcí).


Musí být při provozování drink servisu doprovodné vozidlo, které na místo přivezlo mého řidiče, vybaveno taxametrem a označeno střešní svítilnou? Někdy se ale stane, že některý z cestujících si musí např. z důvodu plné kapacity svého vozidla přesednout do „doprovodného“ vozidla drink servisu. Co musím splnit v tomto případě?

V případě tzv. doprovodných vozidel, kterými si dopravce na místo zahájení přepravy vozidlem cestujícího přiveze svého zaměstnance, který následně přesedne do vozidla cestujícího a to „odřídí“, se nejedná o vozidlo taxislužby, ale o vozidlo, kterým drink servis provozuje silniční dopravu pro vlastní potřeby – na takové vozidlo zákon o silniční dopravě klade jediný požadavek, aby mělo českou státní poznávací značku (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb.).

Jiná situace nastává, pokud by si měl do doprovodného vozidla přesednout zákazník a měl by být tímto vozidlem přepraven (třebas i v rámci ceny za přepravu jeho vozidla). V takovém případě se již nejedná o „pouhé“ doprovodné vozidlo pro vlastní potřebu podnikatele, ale o vozidlo, kterým je provozována taxislužba. V tomto případě by tak doprovodné vozidlo mělo splňovat veškeré požadavky kladené na vozidlo taxislužby (včetně označení a vybavení – dle způsobu sjednávání přepravy, tzn. s případnou výjimkou na označení a vybavení při přepravách na základě předchozích písemných smluv).


Chtěl bych provozovat pronájem řidiče. Co pro to musím udělat?

Pronájem řidiče jako živnost neexistuje. Jedná se o provozování koncesované živnosti Silniční motorová doprava. Rozsah živnosti a druh dopravy pak záleží na tom, jaké vozidlo řidič řídí a zda jsou tímto vozidlem přepravovány osoby či věci. Bude-li „pronajatý“ řidič řídit vozidlo kategorie L nebo M1 a budou-li v něm přepravovány zákazníci, jedná se o živnost Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a o druh dopravy taxislužba (případně mezinárodní příležitostná osobní silniční doprava). Pokud řidič bude řídit prázdné vozidlo, jedná se o živnost a druh dopravy Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.


Jak musí být od 1. 5. 2013 označeno a vybaveno vozidlo taxislužby?

Zákon rozlišuje dva typy vozidel taxislužby. „Klasické“ vozidlo taxislužby, jak jej známe, a pak vozidlo taxislužby, kterým budou poskytovány pouze a výhradně přepravy na základě předchozích uzavřených písemných smluv (nazvěme je vozidlo „smluvní“ taxislužby). Klasické vozidlo taxislužby musí být označeno žlutou střešní svítilnou s nápisem TAXI, obchodním jménem a ceníkem. Vozidlo smluvní taxislužby naopak nesmí být označeno nijak, resp. takovým způsobem, kterým by v silničním provozu mohl vzbudit dojem, že se jedná o vozidlo taxislužby. Klasické vozidlo taxislužby musí být vybaveno taxametrem, knihou taxametru, výpisem ze živnostenského rejstříku, aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby a záznamy o přepravách a písemnými smlouvami o přepravách z právě probíhajícího dne, řidič musí ve vozidle vystavit svůj průkaz řidiče taxislužby. Vozidlo smluvní taxislužby musí být vybaveno výpisem ze živnostenského rejstříku, aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby a písemnými smlouvami o přepravách v právě probíhajícím dni, řidič musí ve vozidle vystavit svůj průkaz řidiče taxislužby. Rozdíl je tedy ve vybavení taxametrem, knihou taxametru a záznamy o přepravě.


Podle zákona musím být vlastníkem nebo provozovatelem vozidla taxislužby. Co když mám vozidlo půjčené od autopůjčovny nebo pronajaté od leasingové společnosti, např. na operativní leasing?

Z pohledu zákona o silniční dopravě můžete mít vozidlo i půjčené, ale musíte být u něj v technickém průkazu zapsán jako jeho provozovatel (předpokládáme, že vlastníkem bude chtít zůstat autopůjčovna či leasingová společnost), což je možné provést pouze se souhlasem vlastníka. Pokud by autopůjčovna či leasingová společnost nesouhlasila s tím, abyste pronajaté vozidla na sebe přihlásil jako na provozovatele, ztrácí pro Vás smysl si takové vozidlo půjčovat či pronajímat. Je v zájmu autopůjčoven a leasingových společností, aby umožnili zápis podnikatele v taxislužbě do technického průkazu vozidla jako provozovatele vozidla, aby mohl následně tento podnikatel požádat o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby.


V případě poruchy mého vozidla taxislužby, nebo pokud bude mít zákazník speciální přání na vozidlo (např. dlouhou limuzínu), jak mám postupovat? Mohu krátkodobě poskytovat taxislužby neevidovaným vozidlem taxislužby, u kterého nebudu zapsán jako jeho vlastník či provozovatel?

Bohužel, každé vozidlo, se kterým hodláte provozovat taxislužbu (vyjma vozidla cestujícího, které ke své přepravě poskytne cestující), musí být evidováno jako Vaše vozidlo taxislužby, tzn. že musíte být v technickém průkazu zapsán jako jeho vlastník nebo provozovatel. Případné nasmlouvané zakázky lze řešit formou subdodávky jiným dopravcem, v případě speciálních požadavků zákazníka na konkrétní vozidlo, které není součástí Vašeho vozového parku, bude nutné, aby si cestující sám půjčil takové vozidlo a Vás si objednal na jeho řízení (tzn. na taxislužbu provozovanou vozidlem cestujícího). Připomínáme, že i podle právní úpravy účinné do 30. 4. 2013 muselo být vozidlo taxislužby u dopravního úřadu evidováno jako vozidlo taxislužby a stejně tak vozidlo užívané podnikatelem při provozování příležitostné osobní silniční dopravy muselo být dopravnímu úřadu „nahlášeno“.


Musím při žádosti o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby předkládat dopravnímu úřadu kopii technického průkazu jako před 1. 5. 2013?

Nikoliv. Na dopravním úřadu podáte pouze žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby. Žádost musí obsahovat pouze obecné náležitosti podle § 45 správního řádu a zvláštní náležitosti podle § 21a odst. 2 zákona o silniční dopravě. Splnění podmínek pro zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby si ověřuje dopravní úřad sám.


Musím k žádosti o udělení oprávnění řidiče taxislužby, resp. vydání průkazu řidiče taxislužby přikládat výpis z rejstříku trestů, výpis z evidenční karty řidiče, fotografii řidiče a osvědčení o zkouškách z místopisu?

Žádost o vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby (o udělení oprávnění řidiče taxislužby) musí obsahovat obecné náležitosti podle § 45 správního řádu a musí k ní být přiložena fotografie žadatele (jako na řidičský průkaz). K žádosti řidič nemusí přikládat výpis z rejstříku trestů, ani výpis z evidenční karty řidiče, tyto údaje si dopravní úřad zjišťuje sám. Řidič nedokládá ani osvědčení o zkouškách z místopisu, neboť složení zkoušek řidiče taxislužby, které stanovuje obec, není podmínkou pro vydání průkazu řidiče taxislužby. V případě, že příslušný pracovník dopravního úřadu nemá přímý přístup do příslušných registrů a musí si údaje ověřovat jednotlivými žádostmi u ostatních pracovníků úřadu, nemusí být průkaz vydán na počkání. Řidič proto může pro urychlení řízení přiložit k žádosti i výpis z rejstříku trestů a výpis z evidenční karty řidiče – není to však jeho povinnost.


Provozuji přepravu zdravotně znevýhodněných osob, seniorů, nemocných apod., která je dotována obcí, příp. spolufinancována z evropských sociálních fondů, dopadá na mě novela zákona o silniční dopravě?

Především je důležité si nejprve zodpovědět otázku, zda vůbec vykonáváte Vámi popisovanou činnost živnostensky, tedy mj. za účelem dosažení zisku, či za jiným účelem, tedy zda se jedná o podnikání v silniční dopravě či nikoli. Pokud tuto činnost provozujete za účelem dosažení zisku, bez ohledu na to, z jakých zdrojů by byl zisk financován (popř. zisku dosahujete, i když to primárně nebylo Vaším cílem), je třeba se řídit zákonem o silniční dopravě, který i před 1. 5. 2013, stanovil provozovatelům osobní silniční dopravy provozované vozidly do 9 osob řadu povinností, např. povinnost hlásit vozidla dopravnímu úřadu, mít ve vozidle kopii záznamu objednávky obsahující mj. jména příjmení, příp. jiné vymezení přepravovaných osob apod. Se změnami, které pro tuto dopravu přinesla zmíněná novela, se lze mj. seznámit na stránkách www.mdcr.cz v sekci Silniční doprava - Taxislužba - Aktuality. Nevykonáváte-li tuto činnost za účelem dosažení zisku (např. jde o poskytování přepravních služeb na úrovni sociálních a případné příjmy či dotace pokrývají pouze Vaše náklady, tzn. že je nepřevyšují – netvoří zisk), zákon o silniční dopravě se na vás, pokud jde o úpravu povinností při provozování osobní silniční dopravy provozované vozidly do 9 osob včetně řidiče, do 30. 4. 2013 nevztahoval a nevztahuje se na Vás ani po 1. 5. 2013 (novela nepřinesla v tomto ohledu žádnou změnu).